top of page

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő

 

A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot aláíró (a továbbiakban: "Érintett személy") által megadott személyes adatok kezelője a Federal Credit Union Zrt.

 

 

A Federal Credit Union Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) adatai:

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.

Adószám: 22966757-2-41

Cégjegyzékszám: 01-10-140338

 

Személyes adatok kezelése

Amennyiben Ön a személyes adatait az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával az Adatkezelőnek eljuttatja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő személyes adatait nyilvántartsa és kezelje kapcsolattartási és marketing célokra, időszakos promóciók, nyereményjátékok lebonyolítására az Ön, mint Érintett által írásban történő hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az Adatkezelő a személyes adataikat megadó partnerei kapcsán személyes adatainak védelme kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról ( a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; az Európai Parlament És A Tanács(Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR).

 

Az adatkezelés célja

Az Federal tevékenységének ellátása ( Banki és Lakástakarék pénztári termékek közvetítése) érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

- Az érintett igényeinek feltárása, kockázatok értékelése;

- Az érintett Banki és Lakástakarék pénztári termékek szempontjából releváns körülményeinek feltárásra, az érintett számára ajánlható Banki és Lakástakarék pénztári termékek körének megállapítása;

-    Az érintett befektetés szempontjából releváns körülményeinek feltárásra, az érintett számára ajánlható befektetési formák körének megállapítása;

- A megbízási szerződés teljesítése;

- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; - Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;

- Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás;

- Ezen dokumentum "Az adatkezelés jogalapja" részben felsorolt jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Federal a személyes adatokat a EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: Victor Hugo u. 18-22., Cégjegyzékszám: 01-09-968191) szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a Magyarországi internet gerinchálózatán találhatóak.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Federalal kapcsolatba lép, és kezdeményezi az Federal eljárását (GDPR 6/1/b). Amennyiben az érintett adatait az Federal felveszi, a hozzájárulást az érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.

Amennyiben az érintett az Federalal szerződést köt, a hozzájárulását a GDPR 7 cikkelyében foglaltak szerint adja meg mindazon, szerződésben meghatározott személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a szerződés végrehajtásához szükséges.

Amennyiben az érintett valamely, Federal által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Ebben az esetben az Federal megtagadhatja a szerződés megkötését, amennyiben az adott adat ismerete nélkül a szerződéskötés nem lehetséges, illetve az érintett számára a szolgáltatás nem nyújtható. Az érintettet a hozzájárulás megtagadása esetén semmilyen hátrány nem éri.

Figyelemmel arra, hogy az Federal Banki és Lakástakarék pénztári termékeket közvetít, rögzíti azokat az adatokat, amelyeket a közvetített Banki és Lakástakarék pénztári termékeket nyújtó pénzintézetek előírnak. Számos esetben bizonyos, kedvezményre jogosító adat megadása szükséges a pontos kalkulációhoz. Az adatkezelés önkéntes, amennyiben azonban az érintett ezen kedvezményekről nem nyilatkozik, előfordulhat, hogy azokat utóbb nem veheti igénybe.

 

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az érintett szeretné visszavonni valamelyik adatkezeléshez kapcsolódó hozzájárulását, azt írásban, az alábbi címen teheti meg:

info@federalcreditunion.hu

Az Adatkezelő ez esetben mérlegeli, hogy az adatkezelés mely adatoknál függeszthető fel és a lehetőségekhez mérten erről intézkedik. Előfordulhat, hogy az időközben létrejött szerződés teljesítéséhez a hozzájárulással begyűjtött adatok további kezelése elengedhetetlen, erről a kérelmet benyújtót az Adatkezelő értesíti.

 

Jogszabály rendelkezése

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 3. pontban meghatározott jogszabályok.

 

Adatkezelés a GDPR 6/1/f cikkelye alapján

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Federal tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor. 

Amennyiben az adatkezelés a jelen pontban meghatározott jogalapon alapul, az Federal az érintettet tájékoztatja az adatkezelést megalapozó jogi kötelezettségről, védendő érdekről.

A szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

Kezelt adatok köre

Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok.

Érintett igény felmérés kiválasztásához szükséges adatok.

A megkötni kívánt termékekre (kondíciókra) vonatkozó adatok.

A Federalal történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok.

A rögzített telefonbeszélgetés.

 

Adatfeldolgozás

Az Federal adatfeldolgozóként igénybe veszi a vele közvetítői jogviszonyban álló közvetítőket (alvállalkozókat), és a vele együttműködő partnereket. Az Federal Banki és Lakástakarék pénztári termékek értékesítésében résztvevő együttműködő partnereinek listája megtalálható az MNB honlapján (mnb.hu/regiszter).

 

Adatkezelés időtartama

Törvényi felelősség meghatárideje

Marketing cél esetén a hozzájárulás visszavonásáig

Pénzmosásra, számvitelre vonatkozó szabályok határideje

Szerződés megszűnését követően 8 évig

Panaszkezelés célú hívások esetén 5 évig

Nem panasz kezelés célú hívások esetén 6 hónapig

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslat

Az Érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint érvényesítheti adathordozhatósági jogát. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Az Érintett személy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat az Adatkezelő következő elérhetőségein teheti meg:

 

Postai úton:

Federal Credit Union Zrt.

9001 Győr, Pf. 640/1.

 

Elektronikusan, e mail üzenetben:

info@federalcreditunion.hu

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetősége: Neizer Csaba, info@federalcreditunion.hu

 

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén a GDPR 78-as cikkelye alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Federal kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

bottom of page